Ciprian Robert Tamaș – Model Hotărâre Consiliu Local pentru interzicerea explorării și exploatării gazelor de șist

Sursa: Proiectul care alungă Chevron din România

Primarul comunei Șuletea, Ciprian Robert Tamaș, împreună cu consilierii locali din aceeși comună, au pus bazele unui proiect hotărâre împotriva exploatărilor gazelor de șist, care o dată adoptat în plenul Consiliului Local, devine practic literă de lege și le interzice americanilor de la compania RobertChevron, orice acțiune de explorare sau exploatare pe teritoriul României, dacă acest proiect va fi suspus adoptării consiliilor locale la nivel național.

„Deocamdată, proiectul de hotărâre este încă în lucru, dar în cel mai scurt timp vom avea varianta finală și vom încuraja toate consiliile locale din țară să adopte acest proiect, pentru că numai în acest mod putem opri abuzurile companiei Chevron. Cu cât va fi aprobat de mai multe consilii locale din țară, cu atât compania Chevron va fi nevoită să renunțe și să plece. Pentru că un proiect de hotărâre aprobat într-un Consiliu Local, devine automat lege și implicit oricine este obligat să se supună legilor acestei țări”, ne-a declarat Robert Ciprian Tamaș – primarul comunei Șuletea.


PROIECT DE HOTĂRÂRE (în lucru)

Consiliul Local al Comunei XXXXXXXX, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă publică ordinară, azi 23-12–2013;
Având în vedere:

  • Expunerea de motive nr. 22073/16.10.2007 a Primarului Comunei XXXXXXXXXX;
  • Raportul nr. 22072/16.10.2013 întocmit de Compartimentul Protecţia Mediului şi Igienă, privind Stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie;
  • Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  al Comunei XXXXXXXXXX şi al Secretarului Comunei XXXXXXXXXXXX.

– avand in vedere Rezoluţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2012 referitoare la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și auleiului petrolului de șist asupra mediului (2011/2308(INI))

– avand in vedere Directiva 2003/98/EC privind reutilizarea informațiilor din sectorul public implementată in Romania prin Legea nr. 109/2007[1], care reglementează „cadrul juridic al reutilizării documentelor aflate în posesia instituțiilor publice”

–  având în vedere Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor(1) ,

–  având în vedere Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj(2) ,

–  având în vedere Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (Directiva privind deșeurile miniere) și de modificare a Directivei 2004/35/CE(3) ,

–  având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive(4) ,

–  având în vedere Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului(5) ,

–  având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele)(6) ,

–  având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)(7) ,

–  având în vedere Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător sau DRM)(8) ,

–  având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (Directiva-cadru privind apa)(9) ,

–  având în vedere Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva privind apa potabilă),

–  având în vedere Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (Directiva privind apele subterane)(10) ,

–  având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (astfel cum a fost modificată)(11) , și Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020(12) ,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(13) ,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (alinierea legislației UE existente la Sistemul Global Armonizat al Națiunilor Unite (GHS))(14) ,

–  având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (Directiva privind produsele biocide)(15) ,

–  având în vedere Directiva 1996/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (Directiva Seveso II)(16) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2011 referitoare la confruntarea cu provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore(17) ,

–  având în vedere raportul din 8 noiembrie 2011 privind gazele neconvenționale în Europa, comandat de Direcția Generală Energie a Comisiei Europene(18) ,

–  având în vedere nota de transmitere din 26 ianuarie 2012 de la Direcția Generală Mediu a Comisiei către membrii Parlamentului European referitoare la cadrul juridic al UE în materie de mediu aplicabil proiectelor de extracție a gazelor de șist,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Perspectiva energetică 2050” (COM(2011)0885),

–  având în vedere Petițiile nr. 886/2011 (privind riscurile asociate cu exploatarea și extracția de gaze de șist în Bulgaria) și nr. 1378/2011 (privind extracția gazelor de șist în Polonia),

–  având în vedere studiul publicat de Direcția Generală Politici Interne, Departamentul Politici A: Politicile economice și științifice ale Parlamentului European publicat în iunie 2011: impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a uleiului petrolului de șist asupra mediului și sănătății umane,

–  având în vedere articolele 4, 11, 191, 192, 193 și 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru dezvoltare și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0283/2012),

A.  întrucât exploatarea gazelor de șist nu este lipsită de controverse la nivelul UE sau la nivel mondial, necesitând astfel o examinare aprofundată a tuturor efectelor (asupra mediului, a sănătății publice și a schimbărilor climatice)

B.  întrucât UE s-a angajat să îndeplinească obiectivul obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a proporției energiei din surse regenerabile; întrucât toate deciziile privind exploatarea CFN ar trebui luate în considerare în contextul nevoii de reducere a emisiilor;

C.  întrucât, până în prezent, nu există nicio directivă(-cadru) a UE privind reglementarea activităților miniere;

D.  întrucât nu există date suficiente cu privire la substanțele chimice utilizate în fracturare și la riscurile la adresa mediului și a sănătății care sunt asociate cu fracturarea hidraulică; întrucât se efectuează în continuare analize importante, iar nevoia continuării cercetărilor este tot mai mare; întrucât existența și transparența datelor, eșantionarea și testările sunt esențiale pentru o cercetare de înaltă calitate în favoarea unei reglementări adecvate care va proteja sănătatea publică și mediul;

E.  întrucât orice tip de extracție a combustibililor fosili și a mineralelor presupune riscuri potențiale pentru sănătatea umană și pentru mediu; întrucât este esențial să se aplice principiul precauției și principiul „poluatorul plătește” pentru orice decizie viitoare cu privire la dezvoltarea resurselor de combustibili fosili în Europa, luând în considerare posibilele efecte din toate fazele procesului de explorare și de exploatare,

F.  întrucât anumite state membre ale UE, precum Franța și Bulgaria, au instituit deja un moratoriu privind extracția de gaze de șist ca urmare a unor preocupări legate de mediu și de sănătatea publică;

G.  întrucât proiectele de exploatare a gazelor de șist nu sunt, în general, supuse unei evaluări a impactului asupra mediului, în pofida riscurilor la adresa mediului ale acestor proiecte;

H.  întrucât UE are rolul de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății omului în toate politicile și activitățile Uniunii;

I.  întrucât numeroase guverne din Europa, cum ar fi guvernele Franței, al Bulgariei, al landului Renania de Nord-Westfalia din Germania, cele ale cantoanelor Fribourg și Vaud din Elveția, precum și o serie de state din SUA (Carolina de Nord, New York, New Jersey și Vermont și peste 100 de administrații locale) și alte țări din întreaga lume (Africa de Sud, Quebec în Canada, New South Wales în Australia) au instituit o interdicție sau un moratoriu cu privire la utilizarea fracturării hidraulice pentru extracția de uleipetrol și de gaze de șist sau din alte formațiuni compacte de roci;

J.  întrucât o serie de state membre, precum Republica Cehă și Germania, iau în prezent în calcul instituirea unui moratoriu privind explorarea și extracția deulei petrol și de gaze de șist sau din alte formațiuni compacte de roci;

K.  întrucât Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător nu obligă operatorii să încheie asigurări adecvate, având în vedere costurile ridicate asociate accidentelor din industriile extractive,

Consiliul Local al Comunei XXXXXX – Avand in vedere ca Parlamentul European prin Rezolutia din 21 noiembrie 2012 referitoare la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a uleiului petrolului de șist asupra mediului (2011/2308(INI))

1.  înțelege că explorarea și extracția gazelor de șist se referă la orice explorare și extracție neconvențională a hidrocarburilor care utilizează forajul orizontal și metode de fracturare hidraulică de volum mare care sunt utilizate în industria combustibililor fosili din întreaga lume;

2. orice exploatare de CFN ar trebui să garanteze condiții egale și echitabile de concurență în întreaga Uniune, în deplină conformitate cu legislația UE în domeniul siguranței și al protecției mediului;

3.  consideră că este necesară o analiză detaliată a cadrului de reglementare al UE privind explorarea și exploatarea de CFN; salută, în acest sens, finalizarea unei serii de studii ale Comisiei privind: identificarea riscurilor, ciclul de viață al emisiilor GES, substanțele chimice, apa, utilizarea terenurilor și efectele gazelor de șist asupra piețelor energiei din UE; îndeamnă statele membre să fie precaute în ceea ce privește folosirea CFN până la momentul finalizării analizei de reglementare aflate în prezent în desfășurare și să pună cu eficiență în aplicare toate reglementările actuale ca o modalitate esențială de reducere a riscurilor legate de toate activitățile de extragere a gazelor;

4.  invită Comisia ca, ulterior finalizării studiilor sale, să efectueze o evaluare detaliată pe baza cadrului european de reglementare pentru protecția sănătății și a mediului și să propună, dacă este necesar, cât se poate de repede și în conformitate cu principiile din tratate, măsuri adecvate, inclusiv măsuri de natură legislativă;

5.   extracția de CFN prezintă riscuri; consideră că aceste riscuri ar trebui să fie limitate prin măsuri preventive, inclusiv prin planificarea și testarea corespunzătoare, prin utilizarea de tehnologii noi și a celor mai bune tehnologii existente, prin folosirea celor mai bune practici din domeniu, precum și prin colectarea de date, monitorizarea și raportarea permanente, într-un cadru de reglementare robust; consideră că este esențial să se solicite măsurarea nivelurilor de referință a gazului metan și a substanțelor chimice produse natural în apa din straturile acvifere, precum și nivelurile actuale ale calității aerului la posibilele situri de forare, înaintea demarării operațiunilor legate de CFN; consideră, de asemenea, că o implicare periodică a producătorilor echipamentelor originale (PEO) sau a producătorilor de echipamente echivalente ar putea garanta că siguranța critică și echipamentele de protecție a mediului continuă să funcționeze în mod eficient și să respecte standardele de siguranță;

6.  ia act de evaluarea preliminară a Comisiei cu privire la cadrul juridic al UE în materie de mediu, aplicabil fracturării hidraulice; îndeamnă Comisia să-și exercite competențele în vederea asigurării unei transpuneri și a unei aplicări corespunzătoare în toate statele membre a principalelor acte legislative ale UE în materie de mediu și să elaboreze fără întârziere orientări cu privire la stabilirea datelor de referință pentru monitorizarea apei necesare pentru evaluarea impactului asupra mediului a explorării și a extracției de gaze de șist, precum și a criteriilor care trebuie utilizate pentru a evalua impactul fracturării hidraulice asupra rezervoarelor de apă subterane în diferite formațiuni geologice, inclusiv eventuala scurgere, și impactul cumulativ;

7.  invită Comisia să introducă un cadru de gestionare a riscurilor la nivelul UE pentru explorarea sau extracția combustibililor fosili neconvenționali, cu scopul de a asigura aplicarea la nivelul tuturor statelor membre a dispozițiilor armonizate pentru protecția sănătății omului și a mediului;

8.  propune Comisiei să introducă, în colaborare cu statele membre și cu autoritățile de reglementare competente, o monitorizare permanentă a evoluțiilor în acest domeniu și să ia măsurile necesare pentru completarea și extinderea legislației actuale a UE în materie de mediu;

9.  constată că gazul metan este un gaz cu efect de seră foarte puternic, ale cărui emisii trebuie să fie contabilizate integral în temeiul Directivei 2003/87 (ETS) sau al Deciziei 406/2009 (Decizia privind partajarea eforturilor);

10.  subliniază că eficiența reglementării activităților de explorare și extracție a CFN – în deplină conformitate cu legislația actuală a UE – depinde în ultimă instanță de dorința și de resursele autorităților naționale competente; invită, așadar, statele membre să asigure capacități tehnice și umane suficiente pentru monitorizarea, controlul și punerea în aplicare a activităților permise, inclusiv programe adecvate de formare pentru personalul autorităților naționale competente;

11.  remarcă importanța acțiunilor întreprinse de instituții reputate, îndeosebi de Agenția Internațională a Energiei (AIE), în vederea elaborării unor orientări privind cele mai bune practici în domeniul gazelor neconvenționale și al fracturării hidraulice;

12.  solicită elaborarea unui set cuprinzător de documente de referință privind cele mai bune tehnici europene disponibile (BREF) pentru fracturare care să se bazeze pe practici tehnologice și științifice solide;

13.  invită acele autorități naționale care au autorizat explorarea de CFN să revizuiască reglementările naționale actuale în materie de construcție a sondelor de combustibili fosili convenționali și să actualizeze dispozițiile referitoare la particularitățile extracției de CFN;

14.  recunoaște faptul că acest sector poartă răspunderea principală a prevenirii accidentelor și a intervențiilor eficiente în caz de accidente; invită Comisia să ia în calcul includerea operațiunilor legate de fracturarea hidraulică în anexa III la Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător și autoritățile competente să solicite operatorilor suficiente garanții financiare pentru răspunderea pentru mediu și pentru răspunderea civilă care să acopere toate accidentele sau efectele negative ale activităților lor sau ale activităților externalizate; consideră că în caz de poluare a mediului ar trebui aplicat principiul „poluatorul plătește”; salută progresele înregistrate de acest sector în ceea ce privește stabilirea unor standarde ridicate în materie de siguranță și de mediu; subliniază importanța monitorizării conformității sectorului prin inspecții periodice efectuate de specialiști instruiți și independenți;

15.  invită întreprinderile energetice care își desfășoară activitatea în domeniul extracției de CFN să investească în activitatea de cercetare pentru îmbunătățirea performanței de mediu a tehnologiilor de valorificare a CFN; îndeamnă întreprinderile și instituțiile academice din UE să elaboreze programe de C&D relevante, care să contribuie la sporirea gradului de înțelegere cu privire la siguranța și la riscurile legate de operațiunile de explorare și de producție (E&P) de CFN;

16.  își reiterează apelul către Comisie și către statele membre, formulat în Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050, de a solicita insistent punerea în aplicare mai rapidă a acordului G-20 cu privire la eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili; consideră că explorarea și exploatarea surselor de combustibili fosili, inclusiv a surselor neconvenționale, nu trebuie să fie subvenționată din fonduri publice;

17.  consideră că acordurile reciproce de nedivulgare cu privire la daunele aduse mediului, sănătății omului și a animalelor, care au fost practicate între proprietarii de terenuri din vecinătatea puțurilor de gaze de șist și operatorii de gaze de șist din SUA, nu sunt în concordanță cu obligațiile Uniunii și ale statelor membre prevăzute de Convenția de la Aarhus, de Directiva privind accesul publicului la informațiile despre mediu (2003/04/CE) și de Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător;

Aspectele de mediu ale fracturării hidraulice

18.  recunoaște că este posibil ca explorarea și extracția gazelor de șist să ducă la interacțiuni complexe și orizontale cu mediul înconjurător, în special din cauza metodei de fracturare hidraulică utilizate, a compoziției fluidului de fracturare, precum și din cauza construcției și a adâncimii puțurilor și că zonele terestre de suprafață pot fi afectate;

19.  recunoaște că tipurile de roci prezente în fiecare regiune determină modelul și metoda de extracție; solicită impunerea unei analize de referință a apelor subterane și a unei analize geologice a structurii de adâncime și de suprafață a unui potențial zăcământ de gaze de șist înainte de autorizare, inclusiv prezentarea de rapoarte cu privire la orice activități extractive anterioare sau curente din regiune;

20.  subliniază necesitatea realizării unor studii științifice cu privire la impactul pe termen lung asupra sănătății omului al poluării aerului și al contaminării apei din cauza fracturării;

21.  invită Comisia să asigure introducerea efectivă în legislațiile naționale a dispozițiilor referitoare la evaluarea impactului activităților de exploatare minieră asupra mediului; subliniază, în același timp, faptul că fiecare evaluare a impactului ar trebui realizată printr-un proces deschis și transparent;

22.  reamintește faptul că Nota orientativă privind aplicarea Directivei 85/337/CEE în cazul proiectelor legate de explorarea și exploatarea hidrocarburilor neconvenționale (Ref. Ares (2011)1339393), emisă de Comisie, DG Mediu, la 12 decembrie 2011, confirmă faptul că Directiva 85/337/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată și codificată prin Directiva 2011/92/UE, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (denumită „Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului” sau „Directiva EIA”), cuprinde dispoziții referitoare la explorarea și la exploatarea hidrocarburilor neconvenționale; reamintește, de asemenea, faptul că toate metodele de fracturare hidraulică utilizate fac parte din activitățile generale de explorare și de extracție a hidrocarburilor convenționale și neconvenționale, care fac obiectul legislației UE în materie de mediu menționate anterior și al Directivei 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor;

23.  invită Comisia să prezinte propuneri pentru a se asigura că dispozițiile Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului reglementează în mod adecvat caracteristicile explorării și extracției gazelor de șist, ale uleiuluipetrolului de șist și ale gazului metan din zăcămintele de cărbune; insistă asupra faptului că evaluarea prealabilă a impactului asupra mediului trebuie să includă impactul întregului ciclu de viață asupra calității aerului, a calității solului, a calității apei, a stabilității geologice, a utilizării terenurilor și a poluării fonice;

24.  solicită includerea proiectelor care presupun fracturarea hidraulică în anexa I la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului;

25.  constată că există un risc de șocuri seismice, astfel cum a fost demonstrat de explorarea gazelor de șist în nord-vestul Angliei; sprijină recomandările raportului solicitat de Guvernul Regatului Unit ca operatorii să fie obligați să respecte anumite standarde seismice și microseismice;

26.  reamintește faptul că durabilitatea gazelor de șist nu a fost dovedită încă; invită Comisia și statele membre să evalueze temeinic emisiile de gaze cu efect de seră pe parcursul întregului proces de extracție și de producție, pentru a demonstra integritatea de mediu a acestuia;

27.  consideră, în contextul răspunderii, că este adecvată inversarea sarcinii probei pentru operatorii de gaze de șist, în cazul în care, având în vedere natura perturbării și efectele sale negative, alte eventuale cauze și oricare alte circumstanțe, preponderența probabilităților indică faptul că operatorii de gaze de șist au fost cauza daunelor aduse mediului;

28.  invită Comisia să prezinte propuneri pentru a include în mod explicit fluidele de fracturare în categoria „deșeuri periculoase” din cadrul anexei III la Directiva europeană privind deșeurile (2008/98/CE);

29.  recunoaște faptul că fracturarea hidraulică presupune cantități de apă relativ mari, având în vedere faptul că apa reprezintă o sursă deosebit de sensibilă în UE; evidențiază nevoia planificării anticipate a alimentării cu apă pe baza pe hidrologiei locale, ținând cont de resursele locale de apă, de nevoile altor utilizatori locali de apă și de sistemele de epurare a apelor reziduale;

30.  invită Comisia să se asigure că standardele europene de mediu în vigoare, în special cele referitoare la apa utilizată în fracturarea hidraulică, sunt pe deplin respectate și că orice încălcare este sancționată în mod corespunzător;

31.  reamintește faptul că Directiva-cadru privind apa prevede ca statele membre să pună în aplicare măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă subterană, inclusiv din surse provenind de la un anumit punct, cum ar fi explorarea și extracția hidrocarburilor;

32.  invită întreprinderile din acest sector să ia măsurile necesare, printr-ocolaborare transparentă cu organismele de reglementare naționale, cu grupurile și comunitățile ecologiste, pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă subterană importante și pentru a menține astfel starea bună a apelor subterane, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind apa și în Directiva privind apele subterane;

33.  recunoaște că fracturarea hidraulică are loc la o adâncime mult mai mare decât cea a straturilor acvifere; consideră, prin urmare, că, având în vedere că operațiunile de foraj interferează cu sursele de apă potabilă, principala preocupare în ceea ce privește contaminarea apelor subterane este legată de integritatea puțurilor și de calitatea tubajului și a cimentării acestora, precum și de capacitatea acestora de a rezista la presiunea ridicată a lichidului injectat șila seisme de magnitudine joasă;

34.  solicită interzicerea fracturării hidraulice în anumite zone vulnerabile și cu grad ridicat de risc, de exemplu în zonele cu rezerve de apă potabilă protejate și în subsolul acestora, precum și în zonele cu exploatări miniere de cărbune;

35.  subliniază că pentru o prevenire eficientă este necesară o monitorizare constantă a respectării stricte a celor mai înalte standarde și practici din domeniul construcției de puțuri de foraj și al întreținerii acestora; consideră că ar trebui prezentate autorităților competente rapoarte privind finalizarea puțurilor; subliniază că atât acest sector, cât și autoritățile competente ar trebui să asigure un control regulat al calității tubajului și al integrității cimentului, precum și prelevarea de probe din apa subterană pentru controlul calității apei potabile, realizată în strânsă cooperare cu furnizorii de apă potabilă; subliniază că pentru acestea este nevoie de resurse umane și de cunoștințe tehnice în domeniu semnificative la toate nivelurile;

36.  invită Comisia să emită, fără întârziere, orientări privind stabilirea unor date de referință privind monitorizarea apei necesare pentru o evaluare a impactului asupra mediului a explorării și a extracției gazelor de șist și a unor criterii care să fie utilizate la evaluarea impactului fracturării hidraulice asupra rezervoarelor de apă subterană din diferite formațiuni geologice, inclusiv a eventualei scurgeri și a impactului cumulat;

37.  recomandă elaborarea unor planuri standard de intervenție în caz de urgență în colaborare cu operatorii, cu autoritățile de reglementare și cu serviciile de urgență, precum și înființarea unor echipe specializate de intervenție în caz de urgență;

38.  consideră că reciclarea apei în circuit închis la fața locului, cu ajutorul rezervoarelor de stocare din oțel, reprezintă modalitatea cea mai nepoluantă de tratare a apei de refulare prin reducerea la minimum a cantităților de apă, precum și a posibilităților de deversare la suprafață și a costurilor/traficului/degradării drumurilor în cadrul operațiunilor de transport pentru tratarea apei; consideră că acest tip de reciclare ar trebui să se aplice la o scară cât mai largă; respinge ideea de injectare a apelor reziduale de refulare în vederea depozitării în formațiunile geologice în conformitate cu dispozițiile Directivei-cadru privind apa;

39.  solicită aplicarea cu strictețe a normelor existente în domeniul tratării apelor reziduale și întocmirea obligatorie a unor planuri de gestionare a apei de către operatori, în colaborare cu întreprinderile care produc apă potabilă și autoritățile competente; subliniază totuși că instalațiile de tratare existente sunt echipate deficitar pentru tratarea apelor reziduale provenite din fracturarea hidraulică și că acestea pot evacua substanțe poluante în râuri și pâraie; consideră, în acest sens, că autoritățile competente ar trebui să realizeze o evaluare completă a tuturor instalațiilor relevante de tratare a apei din statele membre în cauză;

40.  subliniază că ar trebui menținută o distanță minimă de siguranță între instalațiile de foraj și puțurile de apă;

41.  consideră că multe dintre actualele controverse cu privire la CFN au rezultat parțial dintr-un refuz inițial din partea operatorilor din sector de a dezvălui conținutul chimic al fluidelor de fracturare; consideră că este nevoie de o transparență deplină, toții operatorii fiind obligați să dezvăluie compoziția și concentrația chimică a fluidelor de fracturare și să respecte pe deplin legislația UE în vigoare conform Regulamentului REACH;

42.  consideră că acordurile reciproce de nedivulgare cu privire la daunele aduse mediului, sănătății omului și a animalelor, precum cele care au fost în vigoare între proprietarii din vecinătatea puțurilor de gaze de șist și operatorii de gaze de șist din SUA, nu respectă obligațiile UE și ale statelor membre în temeiul Convenției de la Aarhus, al Directivei privind accesul publicului la informațiile despre mediu (2003/04/CE) și al Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător;

43.  remarcă faptul că forajele orizontale pe mai multe niveluri care se efectuează într-o singură zonă de forare reduc la minimum gradul de utilizare a terenurilor și de perturbare a peisajului;

44.  ia act de faptul că volumul de producție al puțurilor de gaze de șist în Statele Unite cunoaște o scădere drastică după primii doi ani, ceea ce conduce la forări continue intense de noi puțuri; constată că rezervoarele de stocare, stațiile de compresoare și infrastructura de conducte contribuie la impactul activităților legate de gazele de șist asupra exploatării solului;

45.  invită statele membre care decid să exploateze rezerve de gaze de șist sau de alți combustibili fosili neconvenționali să transmită Comisiei planuri naționale în care să descrie modul în care exploatarea acestor rezerve este compatibilă cu obiectivele lor naționale de reducere a emisiilor în temeiul Deciziei UE privind partajarea eforturilor;

46.  recunoaște că evoluțiile tehnologice constante în domeniul fracturării hidraulice și al forajului orizontal permit creșterea siguranței CFN și limitarea unor posibile efecte asupra mediului; încurajează acest sector să continue eforturile de realizare a unor progrese tehnologice și de utilizare a celor mai bune soluții tehnologice în exploatarea resurselor de CFN;

47.  invită autoritățile naționale competente care efectuează studii geologice să efectueze o monitorizare seismică de referință în zonele vulnerabile din punct de vedere seismic în care se autorizează extracția gazelor de șist pentru a stabili seismicitatea de fond care ar permite evaluarea posibilității producerii unor cutremure induse și a posibilului impact al acestora;

48.  evidențiază faptul că orice comparație favorabilă a situației în cursul unui ciclu de viață a GES provenite din exploatarea gazelor de șist, comparativ cele provenite din exploatarea cărbunelui, depinde de o ipoteză a unei durate de viață atmosferice de 100 de ani; consideră că necesitatea de a atinge un nivel maxim până în 2020 al emisiilor globale ar justifica examinarea pe o perioadă mai scurtă, de exemplu, pe o perioadă de 20 de ani, ca fiind mai potrivită; solicită cercetarea științifică suplimentară a emisiilor fugitive de metan pentru a îmbunătăți responsabilitatea pentru astfel de emisii în cadrul inventarelor anuale ale statelor membre și în conformitate cu obiectivele prevăzute de Decizia UE privind partajarea eforturilor;

49.  îndeamnă Comisia să prezinte propuneri legislative pentru a face obligatorie utilizarea unor dispozitive de ardere completă („arderi nepoluante”) pentru toate puțurile de gaze de șist din UE, să limiteze arderea numai în cazul în care există preocupări legate de siguranță și să interzică total ventilarea puțurilor de gaze de șist, în încercarea de a reduce emisiile fugitive de gaz metan și de compuși organici volatili asociați gazelor de șist;

Participarea populației și condițiile locale

50.  admite faptul că activitățile de foraj pot înrăutăți condițiile de trai; solicită, prin urmare, luarea în considerare a acestui aspect în momentul eliberării autorizațiilor necesare pentru explorarea și exploatarea resurselor de hidrocarburi, precum și luarea tuturor măsurilor necesare, în special de către operatorii din sector, prin aplicarea celor mai bune tehnici existente, și de către autoritățile publice, prin aplicarea unor reglementări stricte, pentru a reduce la minimum efectele negative ale acestor activități;

51.  invită acest sector să implice comunitățile locale și să supună dezbaterii soluții comune pentru a reduce la minimum impactul evoluțiilor în domeniul gazelor de șist asupra traficului, a calității drumurilor și a zgomotului în zonele în care se desfășoară activități de exploatare;

52.  invită statele membre să se asigure că autoritățile locale să fie pe deplin informate și implicate, îndeosebi în examinarea solicitărilor de autorizare a activităților de explorare și exploatare; solicită, îndeosebi, accesul deplin la evaluările impactului asupra mediului, a sănătății locuitorilor și a economiei locale;

53.  consideră că participarea populației ar trebui asigurată prin informarea adecvată a populației și printr-o consultare publică premergătoare fiecărei etape de exploatare și de explorare; solicită creșterea transparenței cu privire la efecte, la substanțele chimice și tehnologiile utilizate, precum și cu privire la toate inspecțiile și măsurile de control, pentru a asigura înțelegerea, acceptarea și încrederea populației în reglementarea acestor activități;

54.  recunoaște că, pentru a aborda toate problemele legate de CFN (combustibili fosili neconventionali ), este necesar un schimb mult mai eficient de informații între acest sector, autoritățile de reglementare și populație;

55.  salută în această privință creditul alocat din bugetul UE pe 2012 dialogului public și încurajează statele membre să valorifice această finanțare pentru a se asigura că cetățenii care locuiesc în zone cu potențial de exploatare a CFN sunt mai bine informați și pot participa efectiv la procesul decizional în cadrul structurilor locale și naționale de guvernare;

Aspecte internaționale

56.  consideră că utilizarea gazelor de șist și a altor combustibili fosili trebuie să se facă în conformitate cu articolul 2 din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), prin care se solicită stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic și subliniază faptul că o dependență crescută de infrastructurile de combustibili fosili, cum este gazul de șist, ar face inaccesibil acest obiectiv internațional;

57.  consideră că intensificarea activităților de explorare și de producție a gazelor de șist la nivel mondial va duce la o creștere semnificativă a emisiilor fugitive de metan și că potențialul general de încălzire globală al gazelor de șist nu a fost evaluat; subliniază, prin urmare, faptul că exploatarea resurselor neconvenționale de petrol și gaze ar putea împiedica atingerea Obiectivului de Dezvoltare al Mileniului (ODM) 7 al ONU privind asigurarea sustenabilității mediului și ar submina cele mai recente angajamente internaționale privind schimbările climatice, consacrate prin Acordul de la Copenhaga; remarcă faptul că schimbările climatice afectează deja cel mai mult țările sărace; subliniază în plus faptul că, pe lângă efectele directe asupra sănătății și asupra mediului, impactul extracției neconvenționale de gaze sau de petrol asupra mijloacelor de subzistență ale oamenilor reprezintă un pericol important, în special în țările africane, unde comunitățile locale depind în mare măsură de resursele naturale pentru agricultură și pescuit;

58.  insistă asupra faptului că trebuie urmat exemplul SUA în ceea ce privește exploatarea gazelor de șist; remarcă cu deosebită îngrijorare faptul că extracția gazelor de șist necesită volume foarte mari de apă, fapt care va îngreuna realizarea ODM 7 în ceea ce privește accesul la apă curată și la siguranța alimentară, în special în țările sărace, care se confruntă deja cu un mare deficit de apă;

59.  subliniază faptul că achizițiile de teren în vederea extracției petrolului și a gazelor reprezintă un factor important al acaparării de terenuri în țările în curs de dezvoltare, fapt care prezintă o amenințare majoră pentru comunitățile indigene, agricultorii și populația săracă de la nivel mondial în ceea ce privește accesul la apă, la sol fertil și la alimente; remarcă faptul că, în urma prăbușirii piețelor financiare în anul 2008, s-a înregistrat o accelerare semnificativă a investițiilor globale în industriile extractive prin intermediul fondurilor speculative și de pensii, ceea ce a avut ca efect încurajarea realizării extracțiilor; subliniază, prin urmare, faptul că toate entitățile economice europene ar trebui să acționeze întotdeauna într-o manieră transparentă și în strânsă colaborare cu toate organismele guvernamentale corespunzătoare și cu comunitățile locale privind problemele legate de închirierile și/sau achizițiile de terenuri;

60.  constată că, întrucât este neclar dacă cadrul actual de reglementare al legislației UE prevede o garanție adecvată împotriva riscurilor pentru mediu și sănătatea omului care rezultă din activitățile legate de gazele de șist, Comisia realizează o serie de studii, care sunt așteptate la sfârșitul acestui an; consideră că învățăturile extrase din aceste studii privind exploatarea de gaze de șist și recomandările aferente trebuie să fie luate în considerare pe deplin de către societățile europene din țările în curs de dezvoltare; își exprimă îngrijorarea în legătură cu efectele activităților societăților petroliere asupra mediului, a sănătății și a dezvoltării, în special în Africa Subsahariană, dată fiind capacitatea limitată de punere în aplicare a legilor în materie de protecție a mediului și a sănătății în unele dintre țările din regiune; afirmă, de asemenea, că societățile europene ar trebui să folosească standarde industriale responsabile peste tot unde își desfășoară activitatea;

61.  este preocupat cu privire la potențialele investiții ale societăților europene în resursele de petrol sau gaze neconvenționale din țările în curs de dezvoltare;

62.  subliniază faptul că trebuie respectată obligația UE de a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării, consacrată la articolul 208 din TFUE; consideră că, prin găzduirea de societăți care investesc în activități de extracție, UE ar trebui să influențeze comportamentul acestora pentru a încuraja practici mai sustenabile, de exemplu prin consolidarea standardelor de guvernanță a întreprinderilor și a reglementărilor aplicate băncilor și fondurilor care le finanțează, inclusiv prin punerea în aplicare a principiilor Equator, a principiilor privind investițiile responsabile și a normelor Băncii Europene de Investiții și ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară;

63.  reamintește faptul că, în plus față de reglementările din țările în care își desfășoară activitatea, societățile petroliere internaționale intră, de asemenea, sub jurisdicția instanțelor din țările în care sunt cotate la o bursă de valori; consideră că reglementarea privind țara de origine ar trebui să reprezinte o metodă eficientă de protecție a drepturilor omului în situații în care există lacune privind responsabilitatea, după modelul legii Alien Tort Claims Act al Statelor Unite;

64.  constată că există numeroase instrumente care ar putea aborda impactul negativ social și de mediu al activităților industriilor extractive, precum Inițiativa de Raportare Globală, inițiativa „Global Compact” a ONU și orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale; subliniază, totuși, faptul că orientările voluntare sunt insuficiente pentru a reduce impactul negativ al extracției;

65.  remarcă faptul că Directivele UE privind contabilitatea și transparența sunt în curs de revizuire, fapt care constituie o ocazie de a preveni evaziunea fiscală și corupția în industriile extractive;

66.  îndeamnă Comisia să găsească opțiuni noi pentru consolidarea standardelor legate de responsabilitățile corporațiilor transnaționale în ceea ce privește drepturile sociale și de mediu și eventualele mijloace de punere în aplicare;

67.  este preocupată de faptul că unele societăți de gaze și petrol neconvenționale își desfășoară activitatea la standarde de siguranță diferite la nivel mondial; invită statele membre să impună societăților care au sediul central în UE să aplice standardele UE în toate operațiunile lor din întreaga lume;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând dispoziţiile  O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată de Legea nr.265/2006, Ordinul nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
În conformitate cu prevederile  art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza  dispoziţiilor art.36, alin 2, lit. b, coroborate cu prevederile alin.6, lit.a, punctul 9, alin. 4, lit.f, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;
În temeiul prevederilor art. 39 alin 1, art.45, coroborate cu art 115 alin 1, lit b, alin. 3, 5, 6, 7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată;

HOTĂRĂŞTE

CAP. I Dispoziţii preliminare

ART .1. Protecţia mediului constituie o obligaţie a autorităţilor publice centrale şi locale şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice .
Pentru asigurarea normelor de protecţia mediului şi igienă, persoanele fizice şi juridice din comuna XXXXXXXX au obligaţiile reglementate prin prezenta hotărâre.

CAP. II Norme privind buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţii

ART. 2. Persoanele fizice şi juridice, precum şi instituţiile publice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei, întreţinerea şi repararea clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi înconjurătoare, precum şi în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare aflate în proprietatea, administrarea sau folosinţa acestora.
În acest sens le revin următoarele obligaţii :
a. Să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, spaţiile comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor, vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor faţadelor, teraselor şi acoperişurilor ;
b. Să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare a mărfurilor şi materialelor, în curţi şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, pe căile de acces către acestea, precum şi pe cele interioare ;
c. Să păstreze curăţenia străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor ; să întreţină spaţiile verzi din imediata apropiere, să degajeze zăpada şi gheaţa în perioada de iarnă, pe întreaga lungime a trotuarului aferent spaţiului utilizat, pentru a permite o circulaţie normală a pietonilor ;
d. Să păstreze curăţenia la locurile stabilite pentru depozitarea deşeurilor menajere, stradale şi a materialelor refolosibile ;
e. Persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi instituţiile publice sunt obligate să încheie contracte şi să achite taxele legale către unităţile specializate pentru transportul gunoiului menajer şi a deşeurilor la locurile de depozitare aprobate.
f. Persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi instituţiile nou înfiinţate sau care îşi modifică tehnologiile în urma cărora rezultă deşeuri cu un grad de poluare ridicat, sunt obligate să obţină aprobările legale ( avizul Inspectoratului de Protecţia Mediului ) privind locul de depozitare a acestora ;
g. Persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi instituţiile publice au obligaţia să nu distrugă prin ardere sau îngropare deşeurile, fără avizul Inspectoratului de Protecţia Mediului ;
De asemenea  aceştia au obligaţia să nu ardă deşeuri de orice fel în containere sau recipienţii de colectare a acestora
h. Să nu arunce obiecte, reziduuri menajere sau lichide din balcoane sau ferestre ;
i. Să nu intre pe drum cu vehicule cu noroi pe roţi, să nu murdărească căile de circulaţie şi de acces cu pământ, var, mortar, ori cu alte materiale căzute din vehicule în timpul transportului pe drum, datorită încărcării necorespunzătoare, neasigurării încărcăturii sau unor defecţiuni ale vehiculului ;
j. Să nu arunce hârtii, resturi de ţigări, coji de seminţe, sticle sau ambalaje de altă natură pe alei, parcuri, zone verzi, pe trotuare ori străzi;
k.Degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor, fântânilor şi mobilierului urban de pe raza oraşului Mioveni;
l. Scrierea sau desenarea fără drept pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă publică, aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloace a acestora, expunerea de anunţuri, reclame, afişe în alte locuri decât cele aprobate în acest scop, precum şi dezlipirea şi distrugerea, fără drept a acestora în locurile anume amenajate;
m. Să nu taie gardurile vii, arbuşti ornamentali, puieţi şi să nu distrugă aranjamentele florale din parcuri, din împrejurimile blocurilor sau de pe oricare alt teren din localitate;
n. Agenţii economici care colectează deşeuri industriale reciclabile de la persoane fizice şi juridice nu pot funcţiona fără avizul Primăriei oraş Mioveni; de asemenea vor asigura liniştea şi ordinea publică în punctele de lucru, asfel încât să nu afecteze factorii de mediu şi igienă sau să producă disconfort în zonă;

ART. 3. Încălcarea prevederilor art. 2. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă , după cum urmează:
a.- de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la lit.’’a’’, ’’b’’,’’c’’,’’d’’,’’g’’,’’h’’,’’l ’’, ‘’j’’, ‘’k’’, ‘’l’’, ’’m’’
b.- de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice  şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la lit.’’e’’,’’ f’’ ,’’i’’, ‘’n’’
ART. 4. Proprietarii de terenuri sunt obligaţi să le imprejmuiască în termen de 6 luni de la dobândire şi să le întreţină în permanentă stare de curăţenie.

ART. 5. Incălcarea prevederilor art 4 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de  la 400 lei la 600 lei pentru persoane juridice.

CAP. III Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind întreţinerea şi curăţenia arterelor de circulaţie

ART.6 Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate să execute lucrări de construcţii, de reparaţii şi demolări la clădiri, instalaţii tehnico- sanitare, reţele tehnico – edilitare sau de întreţinere a acestora, au următoarele obligaţii :
a. să degajeze, de îndată, zonele în lucru de pământ, moluz şi alte reziduuri de la lucrările respective şi să le transporte pe traseele şi la locurile special stabilite în acest scop  în condiţiile impuse de către Primăria Comunei XXXXXX;
b. să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice, din zona de construcţii, inclusiv a părţilor din domeniu public ce sunt cuprinse în incinta acestuia ;
c. este interzisa poluarea fonică de către persoanele fizice sau de către persoanele juridice la descărcarea mărfurilor,  producerea de zgomote prin orice mijloace în apartamentele sau de casele de locuit, dacă aceste zgomote tulbură liniştea altor locatari ;
d. să asigure curăţirea, încărcarea şi etanşarea vehiculelor la ieşirea din zona construibilă, din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri, evitându-se împrăştierea materialelor încărcate în vehicule ;
e. să nu repare şi să nu execute lucrări de întreţinere la autovehicule pe spaţii verzi, trotuare, parcări, parcuri sau în alte locuri de utilitate publică ; abandonarea pe domeniul public a caroseriilor, utilajelor şi a altor materiale de construcţii ;
f. oprirea sau staţionarea vehiculelor pentru transport marfă peste 1,5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8 plus 1 locuri, cât şi a tractoarelor, remorcilor şi a tuturor utilajelor agricole este interzisă în parcările amenajate pentru autoturisme, spaţii verzi, trotuare, alei, terenuri  de joacă, parcuri ;
g. să nu blocheze cu vehicule  accesul sau ieşirea din parcare (sau loc de parcare) sau din proprietaţi, indiferent de titularul dreptului de proprietate ;
h. să nu staţioneze autovehiculele pe trotuare, spaţii verzi, alei şi în alte locuri de utilitate publică semnalizate ca atare ;

ART. 7 Incălcarea prevederilor art. 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă,  de la 100 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la lit. ’’a’’, ’’b’’, ’’c’’, ’’d’’, ’’e’’, ’’f’’, ’’g’’, ’’h ’’;

ART. 8 Persoanele juridice care au în administrare reţele tehnico-edilitare subterane, sunt obligate să asigure repararea părţii carosabile şi a trotuarelor afectate, precum şi a spaţiilor verzi degradate ca urmare a intervenţiilor la gospodăria subterană.

ART. 9. Încălcarea prevederilor art. 8 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la  400 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice.

CAP. IV  Obligaţiile asociaţiilor de proprietari/locatari,persoane fizice şi juridice

ART. 10 Persoanele juridice si toţi cetăţenii şi proprietarii, au următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor, arterelor de circulaţie şi locurilor publice :

a. Să nu păstreze în suprafaţa locativă mărfuri, materiale sau alte produse care prin mirosul ce-l degajă, deranjează pe ceilalţi locatari sau care, în contact cu agenţii atmosferici, se descompun sau devin inflamabile, explozibile şi pot produce deteriorări sau degradări imobilului ;
b. Să  întreţină şi să cureţe canalele deschise (şanţuri, rigole) care străbat zonele populate aflate în perimetrul curţilor şi gospodăriilor proprietate personală sau închiriate şi a agenţilor economici de orice fel ;
c. Să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, străzi,  parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement, parcări şi în alte locuri publice ;
d. Să păstreze în bună stare de funcţionare şi să nu degradeze băncile, coşurile pentru hârtii, panourile de afişaj, cabinele telefonice şi alte asemenea dotări amplasate pe străzi, în parcuri şi alte locuri publice. Contravenienţii vor suporta şi contravaloarea acestora ;
e. Să nu construiască împrejmuiri improvizate în vecinătatea blocurilor  de locuinţe, să nu cultive legume în jurul blocurilor şi să refacă spaţiile verzi afectate, aparţinând domeniului public ;
f. Să asigure condiţii de igiena, prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a incintelor, subsolurilor blocurilor si imobilelor din proprie iniţiativă sau la sesizarea organelor competente ;
g. Să respecte programul de linişte stabilit între orele 14 00 – 17 00 şi 2100 -0700 ;
h. Este interzisă folosirea focului deschis pentru grătare în următoarele locaţii : spaţii verzi, alei, parcuri, terasele blocului şi balcoane ;

ART.11 Incălcarea prevederilor art. 10 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

  • -de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la literele  ’’b’’,’’c’’, ’’d’’, ’’e’’, ’’h’’.

b.- de la 50 lei la 150 lei pentru fapta de la lit. ’’g’’ ;
c.- de la 250 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1000 lei       pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la litera ’’a’’, ’’f’’ ;

CAP.V Obligaţiile persoanelor fizice şi jurice privind protecţia calităţii apelor

ART. 12 In scopul protectiei resurselor de apa, se interzice si se reglementeaza urmatoarele:

a) Se interzice aruncarea in rauri sau ape curgatoare sau depozitarea pe malurile acestora a gunoaielor;

b) Se interzice spalarea in rauri si parauri a covoarelor,rufelor sau a altor obiecte, a autovehicolelor, utilajelor si ambalajelor care au in continut uleiuri, combustibili lichizi,pesticide, lubrefianti sau alte produse toxice;

c) Apele subterane reprezintă o resursă naturală valoroasă și, prin urmare,trebuie protejate împotriva deteriorării și a poluării chimice. Acest lucru este important, în special, pentru ecosistemele care depind de apele subterane, precum și pentru utilizarea apelor subterane în aprovizionarea cu apă destinată consumului uman

d) Apele subterane reprezintă corpul de apă dulce cel mai sensibil și mai important din Uniunea Europeană, și, în special, principala sursă a rețelei publice de apă potabilă în COMUNA XXXX

e) Apele subterane din corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile sau destinate unei astfel de utilizări în viitor trebuie protejate astfel încât să se evite deteriorarea calității unor astfel de corpuri de apă, în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

f) Se interzice introducerea de poluanți de orice natura si indiferent de cantitate în corpurile de apă subterană utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman sau destinate unei astfel de utilizări în viitor pe intreg teritoriul administrativ al Comunei XXXXX, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE

g) în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, Consiliul Local al Comunei XXXX va lua măsurile necesare pentru a se asigura că, pe baza regimului prevăzut pentru tratarea apelor și în conformitate cu legislația comunitară, apa îndeplinește cerințele Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman

h) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON): incalcarea in orice mod a prevederilor Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, împreună cu completările şi modificările aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe referitoare la mediu şi de modificare a directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, şi HG nr. 878/2005 (MO nr.760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul

i) Se interzice aruncarea sau depozitarea pe străzi, parcuri, terenuri virane, în albiile râurilor sau pe malurile cursurilor de apă, canalelor deschise, lacurilor şi în rigolele pentru scurgerea apelor pluviale, precum şi  în alte locuri publice, a deşeurilor menajere sau altor reziduuri ;
b. Scoaterea gunoaielor şi apelor uzate din localuri, magazine sau imobile, pe străzi, precum şi aruncarea/ depozitarea gunoiului măturat de pe trotuar, în rigole sau pe carosabil ;
c. Spălarea în cursurile de apă, lângă fîntânile publice, în lacuri sau pe malurile acestora precum şi în alte locuri publice a vehiculelor,  utilajelor şi agregatelor mecanice.

ART. 13. Incălcarea prevederilor art. 12 lit a, b, c, d, e, f, g- constituie infracţiuni şi se sancţionează protrivit prevederilor prevazute de Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului.

ART. 14. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să ia măsuri pentru întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, să execute lucrările de protecţie şi întreţinerea albiilor, precum şi alte lucrări de protecţie contra inundaţiilor ; să asigure scurgerea apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării acestora.
ART.15 Faptele prevăzute la art. 14 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.

CAP. VII Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind protecţia solului şi subsolului, la normele de igienă şi a modului de viaţă al populaţiei

ART.18  Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
a.Să îndepărteze apele uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare, în fose septice vidanjabile care trebuie amplasate la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă
b. să întreţină în stare bună de funcţionare instalaţiile mici de colectare a apelor uzate de tipul foselor vidanjabile şi a puţurilor absorbante
c. să nu deverseze apele uzate din fose septice sau haznale, apele rezidual menajere provenite de la bucătărie , baie, wc, dejecţii şi apele reziduale animaliere în canalizări pluviale, în guri de canal, pe străzi, în şanţuri, în rigolele străzilor, pe malurile ori în albiile cursurilor de apă.
d. să nu deverseze pe terenurile agricole apele uzate şi nămolurile industriale fără avizul autorităţiilor competente.
e. să nu efectueze lucrări care blochează sau ar putea bloca canalizarea menajeră sau pluvială, şanţurile, rigolele.

ART.19 a – Faptele prevăzute la art. 18 constitue contravenţie şi se sancţionează  după cum urmează :
a.- cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 3000 lei pentru persoanele juridice pentru faptele prevăzute la lit.’’a’’, ’’c’’ ;
b –  cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1500 lei pentru persoanele juridice pentru faptele prevăzute la lit.’’b’’, ’’d’’,’’e’’ ;

CAP.VIII  Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind regimul îngrăşămintelor chimice şi al pesticidelor

ART. 20 Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii
a. Să depoziteze îngrăşămintele chimice şi pesticidele numai ambalate şi în locuri protejate       
b. Să nu folosească îngrăşămintele chimice şi pesticidele în zonele sau suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie.
c. Să livreze, să manipuleze, să transporte şi să comercializeze îngrăşămintele chimice şi pesticidele ambalate cu inscripţii de identificare, avertizare, prscripţii de siguranţă şi folosire, în condiţiile în care să nu provoace contaminarea mijloacelor de transport şi a mediului.

ART. 21 Faptele prevăzute la art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1200 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1500 lei pentru persoanele juridice pentru faptele prevăzute la lit.’’a’’,’’b’’,’’c’’.

ART. 22 Persoanele juridice care au în obiectul de activitate ’’Spălătorie Auto’’ au obligaţia să furnizeze datele de automonitoring a apelor uzate evacuate la cererea organelor competentente ;

ART. 23 Fapta prevazută la art. 22 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 800 lei pentru persoanele juridice.

ART. 24 Se aprobă sancţiunile contravenţionale ce se vor aplica pentru nerespectarea obligaţiilor şi răspunderilor instituţiilor publice, altor persoane juridice şi ale cetăţenilor în domeniul gospodăririi Comunei XXXXXXXX

ART.25. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către :

  • primar prin împuterniciţii acestuia din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului , Compartiment Corp Control, în cazul contravenţiilor prevăzute la art.2 ; art.6, lit. a), b), c), d), e), h) ; art.10, lit a), b), c), d), e), f), h) ; art.12 ; art.16 ,lit a), b), c), e), f), g), h), i) ; art18 ;  art 20 ; art.22.
  • personalul împuternicit din cadrul  Serviciului Poliţie Comunitară, în cazul contravenţiilor prevăzute la : art.2 lit c), d), h), i), j), g), k), l), m) ; art.6, lit. b), c), e), f), g), h) ;  art. 10, lit. c), d), g), h) ; art. 12, lit. a), c) ;  art.16, lit. a), d), e), f), g) ;  art 20, lit. a).

ART.26.Contravenientul poate achita pe loc sau în cel mult 48 de ore de la încheierea procesului verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul – verbal de contravenţie.

ART.27 Împotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de  15 zile de la data înmânării sau comunicării  la Judecătoria Piteşti.

ART.28 Cuantumul sancţiunilor aplicate contravenţional se face venit la bugetul local.

ART. 29 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.0xxxxxxxxx

ART.30  Secretarul Comunei XXXXXX va afişa la loc public prezenta hotărîre şi o va comunica Primarului Comunei XXXXXXXX, Compartiment Protecţia Mediului, Compartiment Corp Control, Serviciul Poliţie Comunitară pentru ducere la îndeplinire precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui pentru verificarea legalităţii.
COMUNA XXXXXXXXXX: 13.12.2013

Despre Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
Acest articol a fost publicat în 4. Propuneri, Jus și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Ciprian Robert Tamaș – Model Hotărâre Consiliu Local pentru interzicerea explorării și exploatării gazelor de șist

  1. Pingback: Noutati | CE-I CU NOI? – un blog educativ despre comportamentul uman

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s